Kan teknik lära oss att visa mer empati?

Kan teknik lära oss att visa mer empati?

Ja, om vi använder den på rätt sätt.

AV JULIA MENGELER // ILLUSTRATION BLUSH.DESIGN

Norma Deseke och Christian Cherene är grundarna bakom BeAnotherLab.
De har utvecklat ett system där drömmen om kroppsbyte kan bli verklighet. Med Virtual Reality skapar de den perfekta illusionen.

Med ”The Machine To Be Another” har ni utvecklat ett VR-system där två personer bokstavligen kan byta kropp med varandra i en virtuell värld. Hur fungerar det?

 • Christian Cherene
  Christian:

  Vi arbetar alltså med det som kallas virtual reality, eller VR. Vårt system kombinerar VR-headset med olika immersiva tekniker som används inom olika typer av scenföreställningar. Här finns flera varianter, varav en kallas ”embodied narratives”, det vill säga personifierade berättelser. Den är tänkt för två användare. Den ena tar på sig berättarens roll, medan den andra lyssnar och lever sig in i partnerns kropp. I ett annat upplägg interagerar de båda användarna med varandra. De gör exakt samma rörelser. De sträcker till exempel ut handen för att röra vid ett verkligt föremål. Allt sker synkront, men de ser med den andra personens ögon. För dem känns det som om de rör sig med den främmande kroppen, inte sin egen.

Vilka vetenskapliga grunder har ert arbete?

 • Norma Deseke
  Norma:

  Vi har hämtat den här metoden från neurovetenskapen, där forskningen kring förkroppsligande började först 1998. I början försökte forskare skapa detta upplevda förkroppsligande med en konstgjord hand, men senare övergick man från handen till hela kroppen. Testpersonen skulle få en känsla av att förfoga över en annan människas kropp, vilket kallas ”kroppsbytesillusionen”. Frågan som fascinerade oss var: Vad händer med oss när vi verkligen tror att vi befinner oss i en främmande kropp?

Banner

Och har ni fått något svar?

 • Norma Deseke
  Norma:

  Det har vi. Det som händer är att förutfattade meningar om jaget ifrågasätts genom upplevelsen. Ett exempel: Föreställ dig en vit manlig person som har negativa stereotyper om andra i huvudet, till exempel om kvinnor eller människor med mörk hudfärg. Denne man upplever nu sig själv som avatar i en svart kvinna. Det utlöser en inre konflikt hos honom. Och det finns studier som visar att personer som får denna erfarenhet på så vis kan befrias från sina negativa fördomar.

Hur skapar ni denna illusion?

 • Norma Deseke
  Norma:

  För det mesta förflyttar VR folk till digitalt skapade miljöer. Användarna av vår teknik fortsätter däremot att se sin verkliga omgivning, fast genom andras ögon.

 • Christian Cherene
  Christian:

  Precis, vi förändrar bara det visuella. Alla andra sinnen förblir opåverkade. Det är avgörande. Normalt tror vi att vi har fem sinnen som fungerar oberoende av varandra. I själva verket har vi fler sinnen. De påverkar varandra och skapar en sammanhängande känsla av jaget och vår verklighetsuppfattning. Ett enkelt exempel är buktalareffekten: När någon talar i en mikrofon på en scen, tolkar åhörarna denna person som röstkälla fast rösten egentligen kommer ur högtalarna.

Vilket syfte ligger ursprungligen bakom ert VR-system?

 • Christian Cherene
  Christian:

  Vi ville ta reda på hur vi uppfattar världen, eller tror oss uppfatta den. Den egna identiteten grundar sig helt och hållet på det egna perspektivet, på min plats i världen, och hur jag behandlas av den formar min uppfattning av den. Inblicken i en främmande verklighet öppnar nya möjligheter för oss att förstå varandra. Vår varseblivning utökas då från det abstrakta ”Jag hör vad du säger” till ”Jag känner vad du säger”.

 • Norma Deseke
  Norma:

  Vi ser maskinen som ett kreativt verktyg. Frågan är vad vi vill göra med den. Det är inte vår sak att bestämma målen. Vi arbetar tillsammans med människor som vill integrera vår teknik i sin verksamhet, till exempel i pedagogiska projekt i skolan. För detta ändamål har vi deltagit i ett pilotprojekt på en lärarhögskola som genomfördes med stöd från utbildningsministeriet i Paris. Man ville ta reda på hur barn med inlärningssvårigheter – såsom läs- och skrivsvårigheter – upplever utbildningssystemet och hur lärprocesser behöver ändras ur deras perspektiv för att tillgodose deras särskilda behov.

Banner